Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Gorcumse literatuurprijs
Voor jong en oud,
Nederland en Vlaanderen

Jaarverslag 2022

Stichting literaire workshop / Gorcumse literatuurprijs
Gorinchem, 10 februari 2023

Gewoon en bijzonder

Het jaar 2022 was het jaar waarin corona nog een bescheiden rol speelde, maar waarin vooral veel georganiseerd kon worden zoals voorheen. Tegelijkertijd sloeg GLP nieuwe wegen in. In dit beknopte verslag een overzicht van onze activiteiten.

Missie: bevorderen van literaire activiteiten in brede zin

De Stichting literaire workshop/ Gorcumse literatuurprijs heeft sinds 1987 als missie het bevorderen van literaire activiteiten in brede zin. De Stichting heeft haar missie in 2020 opnieuw geformuleerd: ons doel is het stimuleren van de expressiviteit in taal van jongeren en volwassenen in de zin van het schrijven en presenteren van eigen werk, door het volgen van workshops en het meedoen aan de Gorcumse literatuurprijs. De Stichting koppelt haar missie zo mogelijk aan een actualiteit. In het jaar 2022 was het thema van de Gorcumse literatuurprijs ‘Water, vriend of vijand?’

Gorcumse literatuurprijs

De Stichting literaire workshop schrijft sinds 1988 de Gorcumse literatuurprijs uit voor Nederland en Vlaanderen. De prijs werd in 2022 voor de 28ste keer uitgeschreven in Nederland en Vlaanderen en reikt daarmee verder dan de Gorcumse grenzen. In januari 2022 startte de wedstrijd met als thema ‘Water- vriend of vijand?’. Opnieuw waren zowel gedichten als verhalen welkom.

De Gorcumse literatuurprijs wordt ieder jaar in januari uitgeschreven met aandacht in de regionale en landelijke pers, literaire media en sociale media. De Stichting heeft sinds 2014 een websiteFaceBookpagina en een Twitteraccount en Instagramaccount.

Voor 2022 lag de sluiting op 30 juni. Er waren meerdere PR-rondes: bij de uitschrijving in januari en op diverse momenten rond de bekendmaking van de winnaars en rond de prijsuitreiking in het najaar.

Doelgroepen jongeren en volwassenen vanaf 20 jaar

Sinds 2014/2015 is er een jongerenprijs. De categorieën zijn als volgt: 12 t/m 15 (globaal klas 1, 2 en 3 van voortgezet onderwijs), 16 t/m 19 (globaal klas 4, 5 en 6 van het voortgezet onderwijs) en vanaf 20 jaar en zowel voor de categorie gedichten als voor de verhalen. In totaal zijn er dus zes prijzen.

Workshops in samenwerking met BiebAanZet Gorcum en Gorcums Museum en workshops voor de scholen

De Stichting organiseert voor haar doelgroepen workshops om meedoen aan de Gorcumse literatuurprijs te stimuleren. Aan de Gorcumse jongeren worden workshops via de middelbare scholen aangeboden. De scholen dragen zelf 50% bij aan de kosten, de Stichting neemt de andere 50% voor haar rekening met een maximum van € 400,- per school. De scholen kunnen de workshops combineren met een rondleiding in het Gorcums Museum. In 2022 kon het Fortes Festival van het Fortes Lyceum weer doorgaan. De Gorcumse literatuurpijs organiseerde een workshop ‘speedwriting’ met een lokaal bekende woordkunstenaar.

Jurering

Begin juli organiseerde de Stichting de jaarlijkse jurybijeenkomst. De inzendingen die via de website van de Gorcumse literatuurprijs vóór de sluitingsdatum binnenkomen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. De meeste juryleden hebben hun overwegingen en keuzes via e-mail aan het bestuur kenbaar gemaakt en dat heeft daaruit de winnende bijdragen geselecteerd. De jury bestaat uit 15 - 20 personen. Afgelopen jaar hebben we veel inzendingen gehad (bijna 200 gedichten en verhalen). De kwaliteit was over het algemeen redelijk tot goed. Winnaars van het voorafgaande jaar konden ook jureren. 

Prijsuitreiking en presentatie

Jaarlijks organiseert de Stichting de prijsuitreiking van de Gorcumse literatuurprijs, dit jaar voor opnieuw in oktober. De genomineerden staan tijdens het feest centraal en worden in het zonnetje gezet. In 2022 was de feestelijke prijsuitreiking bij Damen Shipyards in Gorinchem, een passende locatie gezien het thema. Met ruimte voor winnaars, bekenden, geselecteerden voor het boek, begunstigers en contacten was het een bijzonder mooie avond. Oud-burgemeester Piet IJssels uit Gorinchem was aanwezig voor de presentatie van het boek Water – vriend of vijand?

We sluiten zo mogelijk aan bij activiteiten van het betreffende jaar. In dit geval jubilea van de waterschappen, de herdenkingen van de Hollandse Waterlinie en van de St. Elisabethsvloed.

Lesbrief
In 2022 was er geen lesbrief.

Boek Hugo de Groot

In 2022 gaf GLP het boek Water, vriend of vijand? uit. Hierin zijn de winnende verhalen en gedichten en een brede selectie van de overige ingezonden verhalen en gedichten opgenomen.  Daarnaast hebben allerlei mensen die vanuit hun (voormalig) beroep of ervaring met water te maken hebben, een artikel of verhaal geschreven. De breedte van het thema kwam hierin nadrukkelijk aan bod: van een verhaal over de Watersnoodramp in 1953 tot een bijdrage van de CEO van Stichting Woord en Daad uit Gorinchem over het belang van water in ontwikkelingslanden.

Het boek is een succes. De publicatie van je eigen gedicht of verhaal in een boek werkt heel motiverend. Leerlingen zijn erg enthousiast en vinden het ‘heel stoer’ om in een echt boek te staan. Het enthousiasme dat GLP genereert bij deelnemers aan de prijs, zo blijkt vooral op scholen, werkt als een sneeuwbaleffect. We zijn dan ook zeer tevreden met dit resultaat, het is goed om te merken dat een positief alternatief in het grote proces van ‘ontlettering’ echt werkt.

Het boek wordt verder ingezet als promotiemateriaal en een klein deel wordt verkocht via de website en o.a. de Gorcumse boekhandels.
De combinatie van een lesbrief en een boek van geselecteerde inzendingen is succesvol gebleken in het vorige jaar. GLP wil hiermee ook in 2023 verder gaan, dan in samenwerking met nieuwe partijen vanuit het thema Tolerant — hoezo?

Gorcumse dichters

In 2014 is na de workshop Schrijf jouw gedicht een dichtgroep overgebleven, Gorcumse dichters. In 2019 zijn de Kinderdijkse dichters opgegaan in de Gorcumse dichters, het ledenaantal bedroeg een achttal leden. De dichters komen eens per zes weken bijeen. Vooraf maakt ieder een gedicht over een afgesproken thema. Mogelijke verbeteringen worden besproken.

In 2022 bestond het gezelschap uit zes leden. Twee leden deden mee aan het nieuwe initiatief ‘Spoken in de stad’ met de variatie ‘in de natuur’. Twee leden deden in 2022 mee aan het nieuw opgerichte ‘Dichterpad’.

Promotiefilmpje

In samenwerking met Van Hoorne Entertainment en Damen Shipyards werd een promotiefilmpje gemaakt.

Samenwerking

Opnieuw legden we contact met alle middelbare scholen in Gorinchem.

De Stichting stelt zich als opdracht om op de scholen en andere vormen van onderwijs een netwerk van contactpersonen op te zetten zodat de activiteiten zo breed mogelijk hun weg vinden en literaire activiteit zo veel mogelijk gestimuleerd kan worden. De wedstrijd is vanaf 2020-2021 ook toegankelijk voor mbo-scholen en met hen is contact gelegd.

Plan is om jaarlijks aan te sluiten bij een actueel thema en daarvoor specifieke partners te zoeken. In 2022 werden de contacten met de Bibliotheek en de gemeente Gorinchem versterkt om zo op meer momenten zichtbaar te zijn als organisatie. De GLP gaf in samenwerking met de bibliotheek de cursus creatief schrijven. Deze cursus was succesvol.
De Gorcumse literatuurprijs had voor De Vestingsdriehoekdagen een literaire activiteit willen organiseren met diverse dichters uit de omgeving. Het programma stond in de steigers als Dichtdriehoek. Jammer genoeg blies de Gemeente Gorinchem de activiteit af.

In 2022 is er een competitie uitgeschreven voor de nieuwe Gorcumse Stadsdichter. Een van de bestuursleden had zitting in het selectiecomité.
Bij de jaarlijkse voorleeswedstrijd voor het basisonderwijs was een van de bestuursleden jurylid bij de regionale bijeenkomst in De Bieb AanZet. 

Uitbreiding naar NT2

In 2022 is er een cursus creatief schrijven in samenwerking met de BiebAanZet georganiseerd voor mensen met Nederlands als tweede taal (NT2). Een aantal gedichten van cursisten zijn in het Waterboek opgenomen. Er zijn afspraken gemaakt voor activiteiten in 2023 rondom o.a. workshops voor een NT2- (Nederlands als tweede taal) groep.

Het streven is om deze groep als nieuwe doelgroep te behouden. Het is de bedoeling om in 2023 o.a. met Stichting Boukie hier verder vorm aan te geven.

Website en ANBI-status

De website van de Stichting is in 2020 enigszins herzien en heeft een hedendaags uiterlijk gekregen. Sinds 2020 heeft de Stichting de ANBI-status. In 2021 is door extra sponsoring de mogelijkheid gekomen om te professionaliseren. Bergman Media is in de arm genomen van en vanaf 2022 is er een geheel vernieuwde website in de lucht gekomen en is ook de mail en opslag van inzendingen van de wedstrijd geprofessionaliseerd.

Tekort aan bestuursleden

Twee bestuursleden treden af met ingang van 2023, vervanging vinden voor hen lukt al langer niet. Er zijn wel drie vrijwilligers voor deeltaken erbij gekomen: sociale media, sponsoring en promotiemateriaal.

Tot slot

Stichting Gorcumse literatuurprijs kijkt met vreugde terug op een jaar waarin veel bereikt kon worden en allerlei nieuwe initiatieven werden ontplooid. We danken daarvoor de subsidieverleners en de sponsoren die al deze activiteiten mogelijk hebben gemaakt.

Contactgegevens